Władze Gminy

Władze Gminy

 
 
Burmistrz Dorota Przysiężna - Bator
Została wybrana na to stanowisko w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status Burmistrza.
 
Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim;
 • reprezentowanie Gminy i jej urzędu na zewnątrz;
 • przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał;
 • wydawanie zarządzeń oraz decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 • podejmowanie decyzji majątkowych zgodnie z przypisanymi kompetencjami ustawowymi;
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.
Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu. Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 13:00 do 17:00.
 
Zastępca Burmistrza - Marceli Głogiewicz
Pełni swoją funkcję od 3 grudnia 2018 r. 
 
 
Sekretarz Gminy - Leszek Wilk
Pełni swoją funkcję od 1 stycznia 2011 r. Sekretarz Gminy zajmuje się problemami nadzoru i organizacji urzędu, planowania i organizacji pracy, organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych. Kieruje bezpośrednio Referatem Organizacyjno-Prawnym i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Referatu Spraw Obywatelskich.
 
Do zakresu działań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania i warunków działania urzędu;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie;
 • nadzorowanie i pomoc w przygotowywaniu projektów uchwał Rady;
 • pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • urzędnik wyborczy;
 • sporządzanie testamentów allograficznych.
Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu. Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godz. 10.00-12.00 i 14.00-15.00.
 
 
Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska
Pełni swoją funkcję od 1 stycznia 2019 r.
 
Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:
 • prowadzenie rachunkowości jednostki;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • opracowywanie projektu budżetu Gminy i jego zmian;
 • opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian;
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań i ich analiz;
 • kierowanie Referatem  Finansowo-Podatkowym.
Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu.
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.