Aktualności

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2008/1 położonej w Kietrz przy ul. Traugutta

Ilustracja do informacji: Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2008/1 położonej w Kietrz przy ul. Traugutta
Burmistrz Kietrza
ogłasza
pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Kietrz.
 
 
lp.
Położenie nieruchomości:
 ulica,
księga wieczysta
Obręb, Ark. Mapy
 
Nr działki,
 
Powierzchnia
m2
Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz
Sposób zagospodarowania
Cena wywoławcza netto
Wysokość wadium zł
Termin wpłaty
Termin przetargu
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 1. 1
 
ul. Traugutta
OP1G/00021162/3
0013 Kietrz,  a.m.14
 
2008/1
 
336
Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)
Nieruchomość przeznaczone jest w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczona symbolem 68MNUu.
Strefa ochrony konserwatorskiej „B”
 
12 000,-
 
1 200,-
do 17.06.2020
 
23 czerwca 2020r.
godz. 11:00
 
 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25, poziom III, (wejście od strony parkingu)
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2020, poz.65 z póż.zm/ upłynął 20 maja 2020r.                                                                                          
 3. Cena nieruchomości:
             Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie  doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
             Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 1. Wadium:
4.1.Wadium w wysokości i terminie  określonych w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz
nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej  do dnia, który wskazano w tabeli.
 
 
 
4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił  wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału  w przetargu  na zbycie określonej  działki.
4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców,  w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                    
4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.
 
 1. Uczestnictwo w przetargu:
5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie  i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:
 • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
 • w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu.                                         W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę ,
 • przedstawią ważny dokument tożsamości,
 • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
 • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r.
Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego (stolik w przedsionku przy skrzynce podawczej), bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl ”Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zarządzenia” w zakładce „Przetargi-Nieruchomości”
5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika ,na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.
Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu (stolik w przedsionku, przy skrzynce podawczej), bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bipkietrz.pl ”Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zarządzenia” w zakładce „Przetargi-Nieruchomości” publikacja ogłoszenia/załączniki.
5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym ,potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ,należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)
5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.
 
 
 1. Zagospodarowanie nieruchomości:
Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje o przetargu.
7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,
7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,
7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania,  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,
7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl ”Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zarządzenia” w zakładce „Przetargi-Nieruchomości” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl , a wyciąg z ogłoszenia w prasie internetowej o zasięgu ogólnopolskim- na portalu  otoprzetargi.pl
 
 1.  Informacje dotyczące sprzedawanej działki.
8.1.Działka 2008/1 położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo- usługowej i rzeki Młynówki. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany. Działka ma pośredni dostęp do drogi publicznej- ulicy Traugutta. Działka ma możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej w ulicy Traugutta. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny mieszkaniowe (B).
8.2.Nabywcy nieruchomości zapewnią własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji budowy.
8.3. Działka opisane w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119  z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r.,poz.65 z póżn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490/
 
 
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.