Projekty UE

W poszukiwaniu minionego czasu

Celem projektu:
 - wspieranie intensywności współpracy transgranicznej między  partnerami projektu w zakresie   działalności kultury i form spędzania wolnego czasu;  
- wspieranie intensywności współpracy transgranicznej między  obywatelami z obu stron granicy w dziedzinie kultury i rekreacji;
  - wzmacnianie wspólnej tożsamości regionalnej i tradycji w tym  obszarze, podnoszenie świadomości o   zabytkach kultury, przyrodniczych atrakcjach i życiu w regionie;
  - wsparcie i  promocja regionu w kierunku odwiedzających ten region oraz dążenie  do zachowania dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń;
  - zwiększenie promocji i świadomości wspólnego obszaru dla turystów i  odwiedzających region, którzy przyjadą obejrzeć jedną z wystaw.
  
  Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:
  - akcję zbierania historycznych fotografii przedstawiających życie,  tradycję i historię we wspólnym regionie;
  - organizowanie warsztatów fotograficznych dla mieszkańców wszystkich  partnerów, którzy w ramach warsztatów zdobędą nową wiedzę i umiejętności w  pracy z fotografią, zasady fotografowania i nawiążą wzajemną  współpracę;
  - uchwycenie współczesnych wydarzeń z życia w regionie dzięki  fotografiom uczestników warsztatów;
  - wystawy fotograficzne porównujące  życie w przeszłości i teraźniejszości, które  wzmocnią tożsamość regionalną obywateli odwiedzających jedną z wystaw;
  - stworzenie wspólnego kalendarza czesko-polskiego który będzie  zawierał zarówno zdjęcia historyczne, jak i  współczesne z obu stron granicy, czeskie i polskie imiona, święta, itp.;
 
Okres realizacji projektu: styczeń - grudzień 2018 r.

Załączniki

Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej

Ilustracja do informacji: Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej
Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i jakości zarządzania procesami administracyjnymi w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, poprzez wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających elektronizację obsługi procesów w tych obszarach w 10 jednostkach JST oraz podniesienie kompetencji 139 pracowników JST w zakresie tych dwóch obszarów oraz kompetencji ogólnych w zakresie jakości, efektywności, usług elektronicznych, służących realizacji zadań w tych dwóch obszarach.
Efekcie realizacji projektu zostanie wdrożone w 10 JST nowoczesne oprogramowanie informatyczne w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Zostaną także zwiększone kompetencje 139 pracowników tych JST.
Wartość całkowita projektu to 1 989 193,45 zł, z czego dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich) stanowi 1 676 492,24 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
         

Strażacy w akcji

Cele projektu: m.in. transgraniczna integracja społeczności lokalnych skupionych wokół ochotniczych straży pożarnych gminy Kietrz i sąsiednich gmin czeskich
 
Grupa docelowa: społeczności skupione wokół ochotniczych straży pożarnych.
 
Okres realizacji projektu: marzec – październik 2017 r.
 
Harmonogram wybranych działań projektu:
-27.05.2017 r., Ściborzyce Wielkie – zawody strażackie polsko-czeskich drużyn mieszanych w Ściborzycach Wielkich wraz z podsumowaniemo spotkaniem integracyjnym
- 06.08.2017 r. Bolatice (RCz) – Pokaz umiejętności ratowniczych polskich jednostek OSP

Rozwijanie współpracy miasta Bilovec i Gminy Kietrz z okazji jubileuszu powstania Jednostek OSP

Cele projektu: m.in. rozwój i pogłębienie współpracy miedzy miastami partnerskimi Kietrz i Bilovec oraz pomiędzy jednostkami OSP poprzez realizację czterech działań projektowych z okazji rocznicy 150-lecia założenia OSP Bilovec i 130-lecia założenia OSP Kietrz, udokumentowanie historii jednostek OSP, wspólne techniczne przygotowanie członków jednostek OSP wraz z wymianą praktycznych doświadczeń w różnych obszarach działań interwencyjnych.
 
Grupa docelowa: społeczność strażacka, społeczeństwo we wszystkich grupach wiekowych, przedstawiciele samorządów
 
Okres realizacji projektu: luty – grudzień 2017 r.
 
Harmonogram wybranych działań projektu:
- 07.05.2017 r., Dzierżysław - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 08.07.2017 r. Bilovec – Brama Morawska 2017
- 23.09.2017 r., Bilovec - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 30.09.2017 r., Dzierzysław - szkolenie jednostek OSP
- 07.10.2017 r., Bilovec - szkolenie jednostek OSP

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.

 
Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie
Nr RPOP.05.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe
i kultura na obszarach przygranicznych.
 
 
2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
16.03.2015 – 30.11.2019
 
3. WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 21 642 099,76 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21 426 705,71 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 212 699,83 zł
 
4. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w partnerstwie: Lider – Gmina Prudnik i 5 partnerów: Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kietrz i Powiat Głubczycki.
Rozwój oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. opolskiego. Wśród mocnych stron woj. opolskiego wymieniane są zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak
i dziedzictwo kulturowe, którym towarzyszyć powinna wysoka aktywność mieszkańców regionu korzystających z tychże walorów oraz dziedzictwa kulturowego i skoordynowanym działaniom
6 partnerów zlokalizowanych na terenie wszystkich trzech przygranicznych powiatów województwa dedykowany jest niniejszy projekt. Unikatowe połączenie przyrody otaczającej liczne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie 5 gmin sprawiają, iż działania planowane przez 6 partnerów na rzecz wspomnianych zasobów mają charakter zintegrowanego podejścia. Zapewni to możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji projektu powstaną produkty w postaci: 6 obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w Prudniku: Park Miejski, Park „Małpi Gaj”, sanitariaty na Koziej Górze, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach, ciąg pieszo-jezdny: Aleja Lipowa i ul. Żeromskiego w Głubczycach) 4 zabytków nieruchomych objętych wsparciem (Park Miejski
w Prudniku, Park Zdrojowy w Głuchołazach, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach) 4 zabytków ruchomych objętych wsparciem (zespół kapliczek drogi krzyżowej w Głuchołazach, dwie fontanny
w Głubczycach, zabytkowa Kolumna Maryjna w Kietrzu) 4 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego (w Prudniku: Park Miejski, w Głuchołazach Park Zdrojowy oraz zespół kapliczek drogi krzyżowej, Dom Kultury w Branicach) 1 instytucji kultury objętej wsparciem (Dom Kultury w Branicach) oraz 1 obiektu zasobu kultury objętego wsparciem (Dom Kultury w Branicach). Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:
Gmina Prudnik: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, rewaloryzacja parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego;  
Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc kultury – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
Gmina Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego
Gmina Głuchołazy: zakup nieruchomości – tereny parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczy Góry Parkowej
Gmina Kietrz: Rewaloryzacja rynku
Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik przyrody).
 
CEL REALIZACJI PROJEKTU
Południowa część regionu jest obszarem o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody
i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny
z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. Problemem obszaru, na którym realizowany będzie niniejszy projekt (realizowany przez 6-ciu partnerów na obszarze 5-ciu gmin zlokalizowanych w każdym z przygranicznych powiatów) jest utrudniona dostępność – obarczona barierami architektonicznymi, technicznymi - do obiektów dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonych z chronioną przyrodą, które wymagają z kolei podjęcia prac adaptacyjnych, remontowych. Istniejący stan powoduje, iż poziom wskaźników określających uczestnictwo mieszkańców
w rozwoju kultury regionu utrzymuje się na zauważalnie niższym pułapie niż przeciętnie w Polsce. Zdiagnozowane powyżej problemy powodują, iż celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych 6-ciu partnerów projektu poprzez zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę terytorium projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonego z chronioną przyrodą.
 
 
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.